Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Verantwoording bij de tabellen

Voor deze gids is een aantal unieke bronnen en gegevensbestanden gebruikt. Hier geven we een overzicht van de belangrijkste bronnen en gebruikte gegevens.

TABEL "feiten"

Bronnen

Cijfers over aantal studenten

Eerstejaars voltijd per sept 2013. Bron Vereniging Hogescholen 2014.

Toelatingseisen per studie

Regeling Nadere Vooropleidingseisen HO, ministerie van OC&W. Versie jan 2014.

Onderwijskwaliteit

  • Rapportcijfer ‘studentenoordeel’ en aantal ‘contacturen’ zijn landelijke gemiddeldes op basis van de Nationale Studentenenquête (NSE) 2014 (2). Omrekening door C.H.O.I.
  • Geslaagd na vijf jaar: landelijk gemiddelde per groep opleidingen, gebaseerd op kengetallen "studiesucces" van Vereniging Hogescholen, peildatum september 2013. Beschikbaar per juni 2014.

Arbeidsmarkt

Cijfers actuele positie afgestudeerden: HBO-Monitor, ROA / Vereniging hogescholen 2014.

Prognoses tot 2018: “De arbeidsmarkt naar opleiding en Beroep tot 2018”. ROA, Maastricht 2013 De betekenis van symbolen wordt gegeven in de boekenlegger bij de gids. Voor meer toelichting over berekeningen en de normen voor ‘hoog’ en ‘laag’, zie www.keuzegids.org/methodiek

TABEL "Ranglijst"

Bronnen

De basis voor ons opleidingsoverzicht vormden gegevens uit de Database Studiekeuze-informatie 14.3.2 van zomer 2014 (1). De gegevens zijn uitgebreid en geactualiseerd door raadpleging van een groot aantal bronnen. Hieronder staan de belangrijkste:

Opleidingen

Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Stand 15-8-2014, www.duo.nl.

Collegegeld

Het tarief voor wettelijk collegegeld in 2015-2016. Bij particuliere opleidingen zijn de bedragen gebaseerd op informatie van de instellingen.

Survival 1e jaar en Geslaagd na 5 jaar

Deze cijfers zijn gebaseerd op de meest recente statistieken van de Vereniging Hogescholen over het studiesucces van voltijdstudenten. Bij “geslaagd na 5 jaar” is een subtiele berekening toegepast. Diploma’s van zogenaamde omzwaaiers, behaald in andere studies of sectoren, zijn niet als 100 procent succes gerekend. Voor meer uitleg: zie onze website.

Contacturen en studentenoordelen

Gebaseerd op resultaten van de Nationale Studentenenquête (2) 2014. Waar nodig aangevuld met gegevens uit 2013.

Expertoordeel

Berust op de accreditatiebesluiten van de NVAO en de daaraan ten grondslag liggende rapporten van visitatiepanels, tot en met 1-8-2014. Zie www.nvao.nl.

Totaalscore

Deze berust op gelijke weging van de 10 scores voor ‘prestaties’ en ‘oordelen’.


1) De Database Studiekeuze-informatie wordt samengesteld in opdracht van Stichting Studiekeuze123 (3). Voor meer informatie, zie www.studiekeuzeinformatie.nl.

2) De Nationale Studentenenquête (NSE) wordt jaarlijks gehouden bij vrijwel alle universiteiten en hogescholen, in opdracht van Stichting Studiekeuze123. Alle scores van opleidingen zijn steeds vergeleken met het gemiddelde van het gehele hbo in dat betreffende enquêtejaar. In het algemeen worden de oordelen uit 2014 vermeld. Daar waar deze ontbraken, of de steekproef te klein was, zijn (ook) oordelen uit eerdere jaren gebruikt.

3) Stichting Studiekeuze123 is het landelijk samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en studentenorganisaties, dat verantwoordelijk is voor de ‘transparantie’ van het hoger onderwijs. Tot de taken van Studiekeuze123 behoort het organiseren van de NSE en verzamelen van andere vergelijkende feiten en cijfers over opleidingen. Ook is er een eigen website www.studiekeuze123.nl.

Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org