Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Lexicon

De masterfase heeft zo haar eigen termen en begrippen. Zelfs een ervaren student die al jaren op de universiteit rondloopt, wordt niet direct wijs uit alle titels, trajecten en specialisaties. En voor een hbo’er met ambities is het al helemaal onoverzichtelijk. Vandaar deze verklarende woordenlijst. Als je in de tekst een begrip dikgedrukt ziet staan, dan kun je hier de betekenis ervan opzoeken.

Voor universitaire studenten is de master een logische voortzetting op de bachelor, voor hbo’ers is het vaak een welkome aanvulling. Bij de alfastudies duurt de reguliere master een jaar, je doet dan 60 ECTS aan vakken. Bètamasters duren in de meeste gevallen twee jaar en bestaan uit 120 ECTS. Je volgt enkele vakken, doet een onderzoek en sluit het jaar af met een scriptie.

Masters

Executive master - Een post-initiële master voor managers met werkervaring. De MBA is hier een voorbeeld van.

Post-initiële master - Strikt genomen: master ná een master. In de praktijk een master voor afgestudeerden met ruime werkervaring. Dit zijn vrijwel altijd dure opleidingen, bijvoorbeeld voor doorlerende accountants of financiële managers. Heet soms ook advanced of executive master.

Pre-master - Wie van het hbo of uit een afwijkende universitaire bachelor komt, moet vaak nog een schakelprogramma volgen om toegelaten te worden tot een universitaire master. Je volgt vakken om extra kennis op te doen en/of om je academische vaardigheden op peil te brengen. Soms is het mogelijk om de pre-master als ‘schakelminor’ in te bouwen in je bachelor. Dit scheelt tijd en kosten.

Researchmaster - Een research master duurt twee jaar en je doet dan 120 ECTS aan vakken. Meestal is er een speciale selectie voordat je wordt toegelaten of moet je tijdens de bachelor in de honours class hebben gezeten. Het is een goede eerste stap in de richting van een wetenschappelijke carrière.

Schakeljaar - Zie pre-master.

Instellingscollegegeld - Hoger collegegeldtarief dat de instelling voor een masteropleiding mag vragen aan studenten die niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld voldoen. Dat zijn studenten van buiten Europa én de meeste studenten die al een master hebben afgerond. De tarieven kunnen flink variëren. Kijk voor de bedragen in het artikel over collegegeld voor in deze gids en op www.studie-kosten.nl.

Titels

LLM - De mastertitel die je na je universitaire rechtenmaster krijgt. Het staat voor legum magister en staat gelijk aan het vroegere ‘meester’ of mr.

Master of Arts - Afgekort MA. Titel die je krijgt na een universitaire master in de alfawetenschappen (taal, cultuur, filosofie), soms ook in de gammawetenschappen (sociale wetenschappen). Gelijk aan de oude drs-titel. Sinds 1 januari 2014 mogen ook sommige hbo-masters de titel Master of Arts voeren. Check voor meer info www.nvao.net.

Master of Science - Afgekort MSc. De titel die je krijgt na een universitaire master in de bètawetenschappen (exact, technisch, natuur), soms ook in de gammawetenschappen (sociale wetenschappen, economie). Staat gelijk aan drs. of in technische gevallen ingenieur (ir.). Sinds 1 januari 2014 mogen ook sommige hbo-masters de titel Master of Science voeren. Check voor meer info www.nvao.net.

MBA - Titel die je krijgt na de opleiding Master of Business Administration. Dit is niet zomaar een master in bedrijfskunde of boekhouding, maar een postinitiële master voor gevorderde managers.

MPhil - Af en toe bieden onderzoeksmasters de titel MPhil, master of philosophy. In Nederland is dit geen officiële titel, maar in het buitenland is het wel een gangbare graad.

Niveau

Hbo-master - Deze heeft een ander ‘niveau’ dan een universitaire master. Ook de opzet wijkt af. Hbo-masters zijn praktischer en gericht op werkenden, die in hun dagelijks werk meer kennis kunnen gebruiken. Denk aan een leraar die een master Special Educational Needs doet of bijleert voor een eerstegraads lesbevoegdheid. Het aantal contacturen is vaak klein; als professional moet je je kunnen redden met veel zelfstudie.

Universitaire master - Theoretischer dan de hbo-variant. Bij deze masters moet je een ‘wetenschappelijk’ denkniveau verwerven. Daarbij hoort veel theorie, en bij de meeste studies een stevige kennismaking met wetenschappelijk onderzoek.

Accreditatie - Een keurmerk dat door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) aan hbo- en wo-opleidingen wordt verleend. Zonder dit keurmerk is het diploma waardeloos en krijgen studenten ook geen studiefinanciering. Bij de keuring wordt gekeken naar de samenhang en het niveau van de opleiding.

Joint degree - Een overeenkomst tussen twee instellingen voor hoger onderwijs die samen aan een student één diploma uitreiken, of na afwerking van het programma elk een (gelijkwaardig) diploma uitreiken.

Double degree - Zie joint degree.

Inhoud

Specialisatie - Binnen een master doet niet iedereen dezelfde vakken, maar kies je je eigen weg door een specialisatie te kiezen. Vaak volg je een kant-en-klaar, samenhangend vakkenpakket. Het verschilt per opleiding en per universiteit hoe zichtbaar de specialisatie is en hoeveel waarde er aan wordt gehecht. Er worden verschillende termen voor gebruikt (zie hieronder). Sommige universiteiten presenteren specialisaties bijna als afzonderlijke master. Zie ook programma.

Profiel - Zie specialisatie. Met name gebruikt in het hbo.

Programma - Zie specialisatie. De Universiteit Utrecht biedt bijvoorbeeld op de website masteropleidingen en masterprogramma’s zij aan zij aan. De laatste hebben echter geen officiële eigen status en vallen altijd onder een of meer geregistreerde masters. De naam van die master komt ook op je diploma te staan.

Track of Traject - Zie specialisatie. Soms mastertrack of –route genoemd.

Studiepunten - Punten die je krijgt voor afgeronde tentamens en opdrachten. Per studiejaar kun je 60 studiepunten, of ECTS halen. Eén punt staat voor 28 studie-uren. De meeste masters bestaan uit 60 of 120 ECTS.

Educatieve minor - Een opleidingstraject van een half jaar waarin je onder andere stage loopt bij een middelbare school om didactische inzichten en educatieve vaardigheden te verwerven. De stagiair verkrijgt met het behalen van een bachelordiploma en de educatieve minor onderwijsbevoegdheid voor vmbo-tl en de eerste drie leerjaren havo-vwo.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org