Keuzegids Masters 2017 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Colofon

De Keuzegids Masters 2017 is samengesteld door een onafhankelijke redactie van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie in Leiden. De gids bevat een systematische kwaliteitsvergelijking van verwante opleidingen in het hoger onderwijs. Jaarlijks verschijnt een nieuwe uitgave, met de meest actuele feiten en oordelen over masters in het wetenschappelijk onderwijs (wo) en hoger beroepsonderwijs (hbo).

De in dit boek gepresenteerde gegevens komen uit gezaghebbende bronnen, zoals rapportages van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), onderwijsstatistieken van de VSNU, gegevens uit de WO-monitor (uitgevoerd door het onderzoeksinstituut IVA, in opdracht van de VSNU) en accreditatiegegevens van de NVAO. Ook is er gebruik gemaakt van resultaten van de Nationale Studentenenquête en de landelijke Studiekeuzedatabase, beide van Studiekeuze 123. De bewerking en analyse van gegevens is verricht door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (www.choi.nl).

Hoofdredacteur

Frank Steenkamp

Gidsredactie

Marie-Louise Schonewille
Laura de Adelhart Toorop
Josefien van Pelt

Overige auteurs en medewerkers

Addie de Moor
Han de Looper
Nicole Knip/

 

Dataverwerking (CHOI)

Pieter Visser

Vormgeving

Seña ontwerpers, Eindhoven

Digitalisering

Frank Steenkamp
Pieter Visser

Druk

Drukkerij Claessens, Someren

Uitgave

Centrum Hoger Onderwijs Informatie

Voor bestellingen

www.keuzegids.nl

Redactieadres

Keuzegids
Postbus 2054
2301 CB Leiden
071-5231341
info@keuzegids.org
www.keuzegids.nl

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze publicaties. Voor suggesties kunt u ons per e-mail bereiken. Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, blijven vergissingen en/of fouten mogelijk. C.H.O.I. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die hieruit ontstaat. Zo nodig zal de uitgever een erratum publiceren op haar website en meeleveren bij de bestelling van nieuwe boeken.

© 2017 CHOI (Centrum Hoger Onderwijs Informatie), Leiden.

ISBN Printversie: 978-90-8761-068-5

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van de kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jo het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Keuzegids Masters 2017 | www.keuzegids.org